Obchodné podmienky - prihláška do krúžku

Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku

1. Prihlásenie do krúžku

Dieťa je  riadne prihlásené  a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ prevádzkovateľ krúžku OZ Sme Kamaráti - IČO: 52845699, obdrží od rodičov vyplnenú a aspoň jedným z rodičov podpísanú prihlášku, podpísaný dokument ,,Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku" ( ďalej len Dokument s informáciami) a má uhradené krúžkovné. Prihláška ako aj Dokument s informáciami vám bude zaslaný v elektronickej podobe e-mailom, prípadne rodič môže zažiadať, aby mu tieto dokumenty boli doručené v papierovej podobe.

V prípade, že prihlásite dieťa v 1.polroku, je prihlásené na celý školský rok a nie je potrebné ho prihlasovať znova v 2.polroku.

2. Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne nato, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé, a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavať sa v detskom kolektíve. Ak má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické  obmedzenie, bezodkladne informujte lektora.

3. Počet lekcií

Za celý školský rok odučíme 30 lekcií, krúžky končia záverečnou 30.lekciou a predaním vysvedčenia, čo väčšinou vychádza na prelome máj/jún. Náš polrok = 15 lekcií, sa nestotožňuje s polrokom školy, končí po odučení 15. lekcie. 

Rozpis presných termínov, kedy budú krúžky prebiehať, nájdete na našej webstránke.

4. Zrušená lekcia

V prípade absencie lektora urobíme všetko preto, aby hodina krúžku nebola zrušená a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ budeme nútený niektorú hodinu zrušiť, nahradíme ju v závere školského roka, kde vzniká dostatočný časový priestor v priebehu mesiaca jún pre náhradné lekcie. O náhradnom termíne krúžku budete informovaný prostredníctvom -  zaslaného e-mailu (od Miriam Polachova - Sme Kamaráti, ďalej len OZ Sme Kamaráti).

5. Platba krúžku - úhrada krúžkovného

Rodič (resp.: zákonný zástupca dieťaťa, ďalej iba rodič) je povinný uhradiť krúžkovné na polroka dopredu, v splatnosti dohodnutej s OZ Sme Kamaráti , v opačnom prípade nebude dieťa do krúžku prijaté.

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 3x za sebou), "OZ Sme Kamaráti" neposkytuje žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

Krúžkovné je nutné uhradiť pred nástupom dieťaťa na prvú lekciu. Všetky potrebné informácie ohľadom realizácie platby rodičia obdržia e-mailom.

6. Dodatočné prihlásenie

Dodatočné prihlásenie dieťaťa do krúžku v priebehu už začatého školského roka je možné. Rodič v takom prípade uhradí len alikvotnú časť hodín, ktoré zostávajú do ukončenia polroka.

7. Vrátenie krúžkovného

V prípade, že je vaše dieťa neprítomné viac ako 2x za sebou, na základe vašej požiadavky a lekárskeho potvrdenia vám bude čiastka za toto obdobie vrátené prevodom na váš bankový účet.

8. Zrušenie krúžku

Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov " OZ Sme Kamaráti", je rodičom automaticky vrátená pomerná časť peňazí za nezrealizované lekcie.

9. Cena krúžkov

Cena krúžku za 15 lekcií (náš polrok) je 127,50 eur v ZŠ, 105 eur v MŠ.

10. Bezpečnosť detí.

Bezpečnosť detí je u nás na prvom mieste.

11. Fotografovanie a videonahrávky

Rodičia súhlasia s vyhotovením fotografií a videonahrávok z výučby krúžku, na ktorých môžu byť zachytené ich deti a súhlasia s ich následným použitím pre propagačné a reklamné účely " OZ Sme Kamaráti IČO: 52845699".

12. Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák.č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre OZ Sme Kamaráti v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely registrácie dieťaťa pre záujmový krúžok a pre účely databázy rodičov prihlásených detí na záujmový krúžok. Súhlas je daný na dobu neurčitú.