Obchodné podmienky - prihláška do tábora

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na denných detských táboroch organizovaných občianskym združením Sme Kamaráti (ďalej len Sme Kamaráti o.z.).


Čl. I
Výklad pojmov

Nasledujúce slová a výrazy majú v tejto Zmluve nižšie uvedené významy, pokiaľ súvislosti nevyžadujú odlišný výklad:

„Objednávateľ“ predstavuje osobu, ktorá je v Prihláške uvedená ako rodič/zákonný zástupca. „Poskytovateľ“ predstavuje občianske združenie Sme Kamaráti, sídlo: Haanova 2599/42, Bratislava IČO: 52845699, prevádzka: 1. Haanova 42, 851 04 Bratislava. „Dieťa“ predstavuje osobu uvedenú ako dieťa v Prihláške. „Príspevok za denný detský tábor“ predstavuje sumu uvedenú ako príspevok tábora na webovej stránke www.smekamarati/detske-tabory/ a v zmluve. „Turnus“ predstavuje vymedzenie dní konania sa denného detského tábora v zmluve. „Zmluvné strany“ predstavuje Objednávateľa spolu s Poskytovateľom „Prihláška“ predstavuje online vyplnený formulár na www.smekamarati/detske-tabory/ alebo osobne vyplnený formulár a odoslaný online alebo osobne odovzdaný poskytovateľovi. „Zmluva“ predstavuje zmluvnú dohodu osobne vyplnenú a podpísanú Objednávateľom spolu so Všeobecnými zmluvnými a obchodnými podmienkami účasti na denných detských táboroch.


Čl. II
Predmet zmluvy 


Čl. III
Uzavretie zmluvy 

1. Objednávateľ na základe ponuky Poskytovateľa uvedenej na www.smekamarati/detske-tabory/ prejavil záujem o konkrétny denný detský tábor, určený Turnusom a zaslal Poskytovateľovi vyplnenú Prihlášku. Vyplnená a odoslaná Prihláška sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Objednávateľa. 

2. Na uzavretie Zmluvy musia byť kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

 a) akceptovanie Prihlášky zo strany Poskytovateľa,

 b) uhradenie Príspevku za denný detský tábor v plnej výške Objednávateľom. 

3. Zmluva sa považuje za uzavretú momentom splnenia neskoršej z podmienok uvedených v ods. 2 tohto článku.


Čl. IV
Platobné podmienky 

a) denná starostlivosť o Dieťa pod vedením zaškolených lektorov, 

b) doplnkové služby externých lektorov a dodávateľov, 

c) strava v rozsahu desiata, obed, olovrant

d) pitný režim.

3. Príspevok je potrebné uhradiť v plnom rozsahu v termíne stanovenom vystavenou faktúrou Poskytovateľom, pokiaľ sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodli inak. V prípade, že Príspevok nie je uhradená do doby splatnosti faktúry, miesto sa prenecháva ďalšiemu Objednávateľovi. Príspevok je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov: 

a) bankovým prevodom na účet Poskytovateľa vedený vo Slovenská sporiteľňa, a. s.

 IBAN: SK94 0900 0000 0051 7507 9358 

 Poznámka: meno dieťaťa, turnus , kurz 

b) po dohode s Poskytovateľom v hotovosti na Haanova 42, 851 04 Bratislava

4. Za uhradenie Príspevku podľa ods. 3 písm. a) sa považuje jej pripísanie na účet Poskytovateľa. 

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy za predpokladu, že sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

a) Objednávateľ uhradil v lehote Príspevok za tábor za príslušný Turnus,

b) pred uhradením Príspevku za tábor Objednávateľom už boli uhradené všetky miesta v tábore a daný Turnus už bol plne obsadený, 

c) počet detí, za ktoré bola uhradená Cena za tábor za príslušný Turnus pred úhradou Ceny Objednávateľom, prekročil povolený počet Detí na Turnus.

6. V prípade, ak Poskytovateľ využije svoje právo podľa ods. 5 tohto článku, Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predmetnú skutočnosť Objednávateľovi a ponúknuť Objednávateľovi najbližší možný voľný Turnus denného detského tábora. V prípade, ak Objednávateľ nebude mať záujem o ponúknutý Turnus, je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi Príspevok v plnej výške, a to do 20 pracovných dní odo dňa odmietnutia ponúknutého Turnusu. 

7. V prípade, že bude Príspevok uhradený oneskorene, Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy, ak je vybraný Turnus zodpovedajúceho denného detského tábora obsadený.


Čl. V
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť program denného detského tábora, ako aj miesto konania

denného detského tábora, a to z nasledovných dôvodov:

a) nevhodné počasie,

b) prekážky na strane dodávateľa alebo zmluvného partnera Poskytovateľa.

2. V prípade, že nastane situácia predpokladaná v ods. 1 tohto článku, Poskytovateľ vykoná zmenu programu a/alebo miesta konania denného detského tábora tak, aby čo najviac zodpovedala programu a miestu, ktorý si Objednávateľ vybral. Zmenu programu a/alebo miesta konania detského denného tábora Poskytovateľ Objednávateľovi vhodným spôsobom a v primeranej lehote oznámi. Zmluvné strany sa pre odstránenie pochybností dohodli, že zmena programu a/alebo miesta konania denného detského tábora nie je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy ani na zmenu Príspevku.

3. Poskytovateľ má právo zrušiť Turnus denného detského tábora v nasledovných prípadoch:

a) nedostatočná obsadenosť turnusu denného detského tábora,

b) bezprostredná hrozba živelných pohrôm (napr. požiar, povodeň a pod.),

c) výskyt nebezpečných nákaz.

4. V prípade zrušenia Turnusu denného detského tábora je Poskytovateľ povinný vrátiť Príspevok v plnej výške, a to do 20 pracovných dní odo dňa oznámenia o zrušení Turnusu denného detského tábora.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo žiadať finančnú náhradu škody, spôsobenú Dieťaťom na majetku Poskytovateľa, majetku dodávateľa alebo majetku použitom počas trvania denného detského tábora.


Čl. VI
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný najneskôr v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora doručiť Poskytovateľovi:

a) kópiu preukazu poistenca Dieťaťa,

b) vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa, nie staršie ako jeden deň pred nástupom Dieťaťa do denného detského tábora. Predmetné vyhlásenie je možné vypísať aj v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave Dieťaťa potvrdené doktorom/doktorkou, nie staršie ako jeden týždeň pred nástupom Dieťaťa do denného detského tábora.

2. V prípade, že Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená nedoručí ktorýkoľvek z dokumentov podľa ods. 1 tohto článku najneskôr v deň nástupu Dieťaťa do denného detského tábora, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Príspevku.

3. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný priviesť Dieťa na programom stanovené miesto a v určenom čase a písomne potvrdiť príchod Dieťaťa v dochádzkovej knihe.

4. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je povinný Dieťa vyzdvihnúť, a to v čase a na mieste určenom programom. Objednávateľ je povinný v dochádzkovej knihe potvrdiť vyzdvihnutie Dieťaťa, ako aj čas jeho vyzdvihnutia. V prípade oneskoreného vyzdvihnutia Dieťaťa má Poskytovateľ právo za každú začatú hodinu omeškania s vyzdvihnutím vybrať od Objednávateľa poplatok z omeškania vo výške € 10,00.

5. Objednávateľ alebo osoba ním splnomocnená, je osobitne povinný písomne informovať Poskytovateľa o:

a) alergiách a intoleranciách na stravu, ktorými Dieťa trpí,

b) ochoreniach, ktorými Dieťa trpí,

c) iných zdravotných resp. sociálnych ťažkostiach, ktoré by mohli počas denného detského tábora u Dieťaťa nastať alebo ktoré by mohli účasť Dieťaťa na dennom detskom tábore obmedziť.

6. V prípade, že Objednávateľ písomne informuje Poskytovateľa podľa ods. 5, je zároveň povinný poskytnúť/odovzdať lieky Poskytovateľovi vzťahujúce sa k oznámenej alergii alebo ochoreniu, ak Dieťa také lieky užíva a poučiť Poskytovateľa o dávkovaní liekov.


Čl. VII
Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ môže písomne odstúpiť od Zmluvy, a to bez udania dôvodu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia Poskytovateľovi.

2. V prípade odstúpenia je Objednávateľ povinný uhradiť storno poplatok, a to vo výške, ktorá sa vypočíta nasledovným spôsobom:

a) v prípade odstúpenia 20 - 16 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora -30% z Príspevku (Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 70% z úhrady),

b) v prípade odstúpenia 15 – 11 pracovných dní pred nástupom do denného detského tábora - 50% z Príspevku (Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 50 % z úhrady).

c) v prípade odstúpenia 10 - 6 pracovný deň pred nástupom do denného detského tábora - 80% z Príspevku (Poskytovateľ Objednávateľovi vráti 20 % z úhrady).

d) v prípade odstúpenia 5 - 1 pracovný deň pred nástupom do denného detského tábora – 100% z  Príspevku (Poskytovateľ si ponecháva úhradu v plnej výške na pokrytie vzniknutých nákladov)

3. Poskytovateľ môže Objednávateľovi, ktorý odstúpil od Zmluvy, v prípade, že má voľnú kapacitu, ponúknuť možnosť účasti Dieťaťa na dennom detskom tábore v náhradnom termíne. V tomto prípade sa zmluvná pokuta neuhrádza, Objednávateľ je však povinný uhradiť rozdiel v Príspevku, ak je Príspevok za náhradný Turnus vyššia ako Príspevok za pôvodne vybraný Turnus.

4. V prípade choroby znemožňujúcej účasť Dieťaťa na tábore hneď od začiatku turnusu. Bude účtovaná iba alikvotná čiastka na úhradu vzniknutých nákladov, zväčša 50% z Príspevku tábora za daný turnus. Chorobu je potrebné doložiť lekárskym potvrdením.

5. V prípade, že Objednávateľ zruší svoju registráciu, ale nájde alebo odporučí náhradníka, ktorý sa tábora zúčastní a uhradí plný príspevok tábora. Pôvodnému Objednávateľovi nebudú účtované žiadne storno poplatky.

6. Zrušenie registrácie zo strany Objednávateľa, je možné písomne alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, realizovanej z e-mailovej adresy rodičov na e-mailovú adresu Poskytovateľa (miriam.polachova@gmail.com). V prípade e-mailovej komunikácie je nevyhnutné potvrdenie zrušenia registrácie a teda doručenia e-mailu zo strany Poskytovateľa. Za deň zrušenia registrácie sa považuje deň, kedy bude oznámenie o zrušení doručené Poskytovateľovi.

7. V prípade predčasného ukončenia či prerušenia účasti Dieťaťa v tábore bez zavinenia na strane Poskytovateľa, nevzniká Poskytovateľovi povinnosť vrátiť zaplatený príspevok za denný detský tábor, ani časť tohto príspevku.

8. V prípade ochorenia Dieťaťa počas prebiehu Tábora, ktoré zapríčiní ukončenie, či prerušenie účasti Dieťaťa v Tábore bude Objednávateľovi ponúknuté dokončenie denného detského tábora v nasledujúcom novom termíne turnusu, odo dňa prerušenia alebo ukončenia účasti Dieťaťa v predchádzajúcom termíne turnusu, pokiaľ je v nasledujúcom turnuse voľné miesto. V prípade, že Objednávateľ nový termín turnusu akceptuje je však povinný uhradiť rozdiel v Príspevku, ak je Príspevok za náhradný Turnus vyšší ako Príspevok za pôvodne vybraný Turnus. V prípade pretrvávajúcej choroby a neakceptovania ponúknutého nového termínu turnusu nebude Objednávateľovi vrátená žiadna časť z Príspevku za denný detský tábor, ktorý Dieťa prerušilo.

9. V prípade, že dôjde k splneniu podmienok pre vrátenie Príspevku za denný detský tábor, prípadne vrátenia časti Príspevku za denný detský tábor. Poskytovateľ vráti Príspevok alebo časť Príspevku za denný detský tábor prevodom na bankový účet, z ktorého bol tento Príspevok odoslaný Objednávateľom a to do 20 pracovných dní, odo dňa, kedy došlo k plneniu vrátenia Príspevku alebo časti Príspevku po doručení písomného zrušenia alebo zrušenia prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

10. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, a to v prípade, ak Dieťa závažným spôsobom porušuje disciplínu a nerešpektuje pokyny inštruktorov, či táborový poriadok. V takom prípade Objednávateľ nemá nárok na vrátenie Príspevku, ani jej pomernej časti.


Čl. VIII
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Objednávateľ vyhlasuje, že Dieťa, ktoré do denného detského tábora prihlásil:

a) má základné sociálne návyky,

b) je schopné zaradiť sa do kolektívu a nevyžaduje poobedný spánok,

c) je schopné prijať autoritu a rešpektovať pokyny lektorov,

d) je schopné stráviť deň bez prítomnosti svojho rodiča.

2. Objednávateľ vyhlasuje, že nebude svojou prítomnosťou, návštevou alebo opakovaným telefonickým kontaktom bezdôvodne narúšať priebeh denného detského tábora.

3. Objednávateľ poučí Dieťa pred nástupom na denný detský tábor o tom, že:

- si má dávať pozor na svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov tábora a zbytočne ho neohrozovať,

- má dodržiavať pokyny vedúceho tábora a inštruktorov,

- nesmie ničiť a poškodzovať priestory tábora, pomôcky a prírodu, v ktorej sa bude nachádzať,

- je povinné okamžite informovať svojho inštruktora o úraze svojom, alebo úraze ktoréhokoľvek iného účastníka, ak sa o tom dozvie, ďalej o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktorými by Dieťa trpelo ako je nevoľnosť, bolesť hlavy, brucha a iné,

- je povinné hlásiť inštruktorovi akékoľvek vzdialenie sa od skupiny (WC, pitie, atď.).

- je povinné dbať na zvýšenú osobnú hygienu ako umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní a pod.

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie k dodržaniu programu a miesta konania denného detského tábora; ustanovenia čl. V ods. 1, 2, 3, 4, 5 týmto nie sú dotknuté.


Čl. IX
Ochrana osobných údajov


Čl. X
Záverečné ustanovenia